رزومه

مقالات ژورنال

Experimental Investigations Water Surface Characteristics in Strongly-Curved Open Channels
Journal of Applied Sciences , Volume ( 9 ) , 2009-8, Pages 1-8
New method for determination of depth-averaged velocity for estimation of longitudinal despersion in natural rivers
Journal of Applied Sciences , Volume ( 9 ) , 2009-6, Pages 2408-2415
The effect of entrance geometry on discharge coefficient in culverts
Iranian Journal of Science and Technology-Transaction A: Science , Volume ( 31 ) , 2007-3, Pages 257-260
مدل سازی آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی سد با در نظر گرفتن اثر سیلاب های ناگهانی
آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۱-۱۳
تعیین ارتباط بین عمق های قبل و بعد از پرش و ارتفاع پله به منظور کنترل پرش هیدرولیکی روی شیب های معکو
بین المللی علوم مهندسی , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۵
پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس با پله مثبت
امیرکبیر , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۳, صفحه ۲۷۶-۲۹۲

تجربه تدریس

عضو هیئت علمی سابق دانشگاه فردوسی مشهد
گروه عمران دانشکده مهندسی
عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی وحدت
گروه عمران و معماری

تالیف

هیدرولیک کانالهای باز
2010-09-23 سال انتشار

انتشار دانشگاه امام رضا (ع)

مقالات کنفرانسی

Crack propagation analysis in concrete gravity dams using fracture mechanics concepts
Fib Congress , 2006-06-01
بررسی رفتارهای آبگیرهای کفی مشبک با استفاده از مدل فیزیکی
هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۶